Choď na obsah Choď na menu
 


Slovo nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka

28. 8. 2008

Slovo na úvod

 

Obrázok      Bohatstvo a rozmanitosť duchovného života Cirkvi aj na Slovensku aj v našej diecéze, má vždy osobný a osobnostný rozmer. Lebo iba v kňazskej osobnosti sa uskutočňuje historické a duchovné spojenie Cirkvi s Kristom. Túto skutočnosť si uvedomujeme najmä vtedy, keď sme v sekularizovanom myslení a hodnotení nútení vyjavovať a sprítomňovať skutočnú pravdu oproti falošným a účelovým klamstvám. Sila osobnosti kňaza sa vždy meria silou jednoty osobného života a evanjelia, jednoty hlásania a odovzdávania Božieho slova a osobných skutkov, jednoty mysle a činov. Len v oddanej službe Pánovi je služba kňaza úplná, lebo sa uskutočňuje v záujme a potrebe Božieho ľudu. Umenie počúvať je zároveň umením viesť vytrvalý dialóg a náležite podávať dobrú zvesť evanjelia. Katechéza je vždy konkrétna s cieľom obnovy v Kristovi.

     Len výrazné kňazské osobnosti sú príťažlivé a príkladné. Lebo sú tvorivé a nijaké zmeny nenarušia ich oddanosť Cirkvi. Len tie kňazské osobnosti žijú vo vedomí ľudí, ktoré prijali aj dramatické životné a spoločenské zmeny ako Boží plán a príležitosť posväcovania sa. Veľké kňazské osobnosti žijú v nasledujúcich pokoleniach nie v krátkych epizódkach, ale v príkladných moralitách, takých, ktoré sa osvojujú ako stále hodnoty, lebo svojím zmyslom trvajú...

     Aj z dejín mystikov a mužov silnej viery poznáme, že nie jednorázový heroizmus, ani radikálny kriticizmus bol hybným motívom k svätosti, ale posvätenie každodennosti, učenosť preniknutá žitou vierou, dôstojnosť zasväteného života uskutočňovaná v každom čase i nečase, v sakrálnom priestore i mimo neho, v bežnom kontakte s veriacimi rôznej povahy a zmýšľania. Sami skusujeme, že doba útlaku a prenasledovania Cirkvi ohňom Ducha Svätého čistí a formuje charaktery a živú svätosť. Osobná svätosť v našich časoch dostáva nové vlastnosti: svedka viery a trpiteľa pre vieru, obrancu viery, ale aj muža nepretržitej modlitby a pokornej služby. Je to aj odpoveď na List sv. Pavla Rimanom: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovania, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?“ (Rim 8,35)

     V dejinách spásy, v ktorých účinkujú kňazské osobnosti, nič nie je uzavreté nášmu poznaniu. Každý návrat k význačným kňazským osobnostiam je obohatením a výzvou pre nás. Aj úctivý a dôverný návrat ku kňazovi, farárovi, špirituálovi a kanonikovi Jozefovi Žatkovi nás obohacuje a povzbudzuje. Preto sme vďační P. Sandtnerovi za zostavenie útlej, ale výrečnej knižočky, ktorá nám približuje život tohto muža, ktorý sa usiloval dôsledne kráčať po ceste svätosti po celý svoj požehnaný život.

 

 

 

                                          + Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup